Het lijkt mij van wezenlijk belang om niet alleen naar initiatieven en projecten te kijken, naar concrete voorstellen, maar ook het onderliggende fundament helder te krijgen. Kortom: een visie te ontwikkelen op de positie van de leerling in ons onderwijs.

Ik stel voor dat we tijdens onze bijeenkomsten proberen tot een kernachtige formulering te komen van een visie en dit uitwerken tot wat dit concreet betekent voor onze onderwijspraktijk. Daar kunnen de initiatieven en projecten vervolgens onder hangen.

Ter inspiratie haal ik twee citaten aan, waar mijns inziens in het onderwijs veel meer aandacht voor zou moeten zijn: de leerling als mens. Anders geformuleerd: de persoonlijke (sociaal-emotionele) ontwikkeling van leerlingen. Onderwijs zou ertoe moeten opleiden als je het mij vraagt dat leerlingen zich als mens volledig ontplooien en daarin zien we ook al dat de leerling centraal moet staan - het gaat om zijn/haar eigen persoonlijke ontwikkeling en het onderwijs dient zich hierop aan te passen.

(1) De Onderwijsraad: "De samenleving heeft behoefte aan creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en morele sensitiviteit, zorgzaamheid en vakmanschap. Om de eigenwaarde van álle jongeren te bevorderen en iedereen optimale levenskansen te bieden, is hiervoor meer waardering nodig."

(2) De Veertiende Dalai Lama: "Mijn hoop en wens is dat het formele onderwijs in de toekomst aandacht zal geven aan wat ik de 'educatie van het hart' noem. Ik ben optimistisch dat de tijd zal komen dat het vanzelfsprekend is geworden dat kinderen op school zullen leren over de noodzaak van innerlijke waarden zoals liefde, rechtvaardigheid en vergeving. Ik zie uit naar de dag dat kinderen meer bewust zullen zijn van hun gevoelens en emoties, en een grotere mate van verantwoordelijkheid zullen voelen voor zichzelf en de wereld om hen heen. Zou dat niet fantastisch zijn?"

Wat mij betreft kunnen we elkaar aanvullen met inspiratie en dan komen tot een gezamenlijke visie op de positie van de leerling in ons onderwijs.

Visie: de leerling centraal
(TEKST TE ONTWIKKELEN)

De onderwijspraktijk
(WAT BETEKENT BOVENGENOEMDE VISIE VOOR DE ONDERWIJSPRAKTIJK?)

Voorbeelden
(Best practices uit de huidige praktijk)